Biên Bản Ghi Nhớ 05/04/2009

This is just archived from what other webmaster did in the past BIÊN BẢN GHI NHỚ 05/04/2009 Về việc tu tạo và xây dựng tường bao quang khu mộ tổ tại Trạm Bạc, An Dương, An Hải, Hải Phòng. Hôm nay, ngày 13 tháng 3 năm 2009, tại nhà ông Nguyễn Đình Khuông, thôn Trường … [Read more…]

Thông báo 11/08/2009

This is just archived from what other webmaster did in the past Thông báo 11/08/2009 THÔNG BÁO Kính gửi: – Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Hà Nội – Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Sài Gòn – Ban đại diện Họ Nguyễn Khoa tại Nha Trang – Ban đại diện Họ Nguyễn … [Read more…]

Tổng hợp công việc họ (2009)

This is just archived from what other webmaster did in the past Tổng hợp công việc họ (2009) 11/08/2009 TỔNG HỢP CÔNG VIỆC HỌ TRONG NĂM (Từ Thu Tế 2008 đến Thu Tế 2009) 1. Tổ chức lễ Thu Tế đầy đủ đúng nghi lễ, bà con tham dự trên 300 người – Chi phí … [Read more…]

Một Chuyến Hành Hương

This is just archived from what other webmaster did in the past Một chuyến hành hương 09/05/2008 Ngày 30 tháng 04 năm 2008, nhân ngày lễ nghỉ, bà con Nguyễn Khoa do Tộc Trưởng Nguyễn Khoa, ông Nguyễn Khoa Dũng chủ trương, đã tổ chức một chuyến đi Quảng Trị tìm hiểu Ngài Nguyễn ư … [Read more…]