Biên Bản Ghi Nhớ 05/04/2009

This is just archived from what other webmaster did in the past
BIÊN BẢN GHI NHỚ
05/04/2009
Về việc tu tạo và xây dựng tường bao quang khu mộ tổ
tại Trạm Bạc, An Dương, An Hải, Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 13 tháng 3 năm 2009, tại nhà ông Nguyễn Đình Khuông, thôn Trường Duệ, xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

Tộc trưởng Nguyễn Khoa và các thành viên của ban điều hành họ
Ban đại diện họ Nguyễn Khoa ở Hà Nội
Đại diện họ Nguyễn Khoa ở nước ngoài.
Đại diện họ Nguyễn Đình ở xã Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng (Trạm Bạc).
Có mặt trong buổi họp gồm:

Ông Nguyễn Khoa Dũng, Trưởng tộc họ Nguyễn Khoa cùng các ông bà Nguyễn Khoa Quả, Tôn Nữ Bội Hương.
Ông Nguyễn Đình Khuông cùng các ông Nguyễn Đình Miễu, Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Đình Vụ đại diện họ Nguyễn Đình ở An Dương, An Hải, Hải Phòng.
Ông Nguyễn Khoa Đài, trưởng ban đại diện họ Nguyễn Khoa tại Hà Nội cùng các ông bà Nguyễn Khoa Phi, Lê Đắc Diệu Thủy.
Bà Nguyễn Khoa Diệu Giao đại diện họ Nguyễn Khoa ở nước ngoài.
Tham dự cuộc họp còn có Ông Nguyễn Khoa Phúc, nguyên Trưởng ban đại diện họ Nguyễn Khoa tại Hà Nội và bà Nguyễn Khoa Diệu Oanh, cố vân ban đại diện họ Nguyễn Khoa tại Hà Nội.
II. Nội dung công việc đã bàn bạc:

Bổ sung đất, gia cố nền móng trước khi xây dựng công trình tường bao khu mộ tổ tại Trạm Bạc, An Dương, An Hải, Hải Phòng
Xây tưởng bao quang khu mộ tổ (tường cao 0,8m, móng 0,4m_chi tiết xem hợp đồng xây dựng)
Xây miếu thổ địa
Sửa chữa bình phong.
III. Phân công trách nhiệm:

1. Họ Nguyễn Đình tại An Dương, An Hải, Hải Phòng có trách nhiệm:

Bổ sung, mở rộng đất, gia cố nền móng trước khi tổ chức xây dựng tường bao.
Tổ chức thi công xây dựng tường bao.
Quản lý vật tư, kiểm tra giám sát chất lượng công trình.
Các nội dung này họ Nguyễn Đình giao cho Nguyễn Đình Lâm chịu trách nhiệm chính.

2. Ban đại diện họ Nguyễn Khoa tại Hà Nội chịu trách nhiệm:

Thiết kế, kiểm tra giám sát, thẩm định công trình ( nội dung này giao trách nhiệm cho bà Lê Đắc Diệu Thủy phối hợp với ông Nguyễn Đình Lâm thực hiện).
Chịu trách nhiệm nhận và quản lý kinh phí của họ Nguyễn khoa chi phí cho công trình này (nội dung này do ông Nguyễn Khoa Đài chịu trách nhiệm).
Đôn đốc, theo dõi, nghiệm thu công trình (nội dung này do ông Nguyễn Khoa Phi phối hợp với bà Lê Đắc Diệu Thủy chịu trách nhiệm).
3. Tộc trưởng và ban điều hành của họ :

Chịu trách nhiệm phân bổ tỉ lệ đóng góp của bà con họ Nguyễn Khoa ở các vùng miền trong và ngoài nước cho công trình.
Chuyển số tiền thu của bà con cho ban đại diện họ Nguyễn Khoa ở Hà Nội để thực hiện công trình.
Theo dõi chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
Kinh phí xây dựng công trình sẽ được thể hiện trong hợp đồng xây dựng.

Tiến độ thi công : Dự kiến khởi công ngày 25/03/2009; hoàn thành ngày 25/5/2009.

Biên bản này được làm thành 03 bản. Trưởng tộc giữ 01 bản. Họ Nguyễn Đĩnh ở An Dương, An Hải, Hải Phòng giữ 01 bản. Ban đại diện họ Nguyễn Khoa ở Hà Nội giữ 01 bản.

Cuộc họp kết thúc lúc 13h ngày 13/3/2009.

Đại diện họ Nguyễn Đình (Trạm Bạc) Tộc trưởng họ Nguyễn Khoa
Nguyễn Đình Khuông Nguyễn Khoa Dũng
Đại diện họ Nguyễn Khoa ở Hà Nội Đại diện họ Nguyễn Khoa ở nước ngoài
Nguyễn Khoa Đài
Nguyễn Khoa Diệu Giao
Chứng kiến
Nguyễn Khoa Phúc
Nguyễn Khoa Diệu Oanh

Leave a Reply