Video Clips


Lời phát biểu của Thượng tọa Thích Thường Chiếu – Trú trì chùa Ba La Mật

Lời phát biểu của ông Nguyễn Khoa Quả và bà Nguyễn Khoa Hinh

Ban tài chính công khai quỹ Họ (bà Nguyễn Khoa Diệu Huyền trình bày)

Đại diện các cháu học sinh phát biểu cảm tưởng

Phần phát thưởng cho các cháu học sinh cấp 1

Lời phát biểu của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan

Phần trình bày kế hoạch của ông Nguyễn Khoa Phương

Lời kêu gọi của ông Tộc Trưởng